Ga naar de inhoud

Onze projecten

Scholen (PO, VMBO, VSO, PrO, MBO), bedrijfsleven en overheid slaan de handen ineen.

Progammaleider Hildegonde Mostert

We streven ernaar het vmbo-techniekonderwijs aantrekkelijker, contextrijker en actueler te maken, zodat leerlingen een helder beeld krijgen van de rol van techniek in hun dagelijks leven en als mogelijke loopbaan. Samenwerking tussen vmbo-scholen, basisonderwijs, vervolgopleidingen en bedrijven is essentieel, gezien de snelheid van technologische ontwikkelingen. Door gezamenlijk nieuwe keuzevakken te ontwikkelen, leren buiten de school te stimuleren, docenten uit te dagen bedrijfsbezoeken te doen, en de gezamenlijke taal van de 7 werelden van techniek te gebruiken, gaan we deze uitdaging ook in 2024 aan.

In de afgelopen jaren hebben we veel ontwikkeld, en voor het komende jaar en de toekomst zullen we nog meer inzetten op het vormgeven van leren buiten de school, in nauwe samenwerking met bedrijven. Met de 7 werelden van techniek als leidraad, ontdekken we de praktische toepassingen van wat we leren, waardoor het voor iedereen tastbaarder wordt. Hierdoor wordt het voor leerlingen eenvoudiger om te zien hoe ze hun kennis in de praktijk kunnen brengen.

Kort overzicht van onze projecten

Project:Techniek is overal

Alle kinderen maken structureel en geïntegreerd, in de doorlopende lijn van PO naar VMBO (inclusief VSO en PrO) naar MBO, kennis met techniek als onderdeel van hun omgeving, worden gestimuleerd een technisch profiel te kiezen of in ieder geval één of meerdere technische keuzevakken toe te voegen aan hun profiel en het switchgedrag tijdens het 1e jaar MBO wordt teruggedrongen. Lees meer

Project:Bruggen bouwen tussen onderwijs en de techniekpraktijk

Versterken verbinding onderwijs en techniekpraktijk: het aanbod van keuzevakken techniek wordt in samenwerking met het bedrijfsleven verbreed en ook toegankelijk gemaakt met voorbereidende modules voor leerlingen uit niet-techniekprofielen. Het praktijkdeel van deze technische keuzevakken wordt zo veel mogelijk bij bedrijven of in praktijksimulatie georganiseerd , zodat er een actuele verbinding ontstaat tussen onderwijs en de toepas-sing in de praktijk. Lees meer

Project:Van PrO/VSO tot prof

Van PrO/VSO tot prof. Nieuwe leerroutes ontwikkelen voor leerlingen van het PrO en VSO die de leerlingen kennis laten maken met techniek om zo hun technische vaardigheden te verkennen en te ontdekken. Deze vaardigheden kunnen verder ontwikkeld worden en zo mogelijk afgerond worden met een VMBO-diploma dan wel certificering waardoor de kans op inclusie in het arbeidsproces wordt vergroot. Lees meer

Project: Onderzoeken en ontwikkelen nieuwe leerroutes VMBO

Ontwikkelen alternatieve vmbo routes: gericht op het vasthouden van talent voor door-stroom naar BOL4 met aansluitingsmogelijkheden naar het HBO en gericht op de mogelijkheid van een geïntegreerd en gecombineerd traject dat leidt tot een MBO 3/4 diploma met een specifieke technische inhoud aansluitend op de regionale arbeidsmarkt, waardoor leer-lingen niet meer uitstromen op 2/3 niveau maar minimaal op 3/4 niveau. Lees meer

Project:Professionalisering docenten gericht op contextrijk onderwijs en samenwerking met bedrijfsleven en MBO

Professionaliseren van de docenten gericht op de samenwerking met VMBO-collega’s van andere scholen en MBO docenten en op het versterken van de relatie met het bedrijfsleven, zodanig dat de snelle veranderingen in de techniek en de toepassingen in de praktijk sneller in de onderwijspraktijk kunnen worden geïntegreerd. Lees meer