Ga naar de inhoud

Onze ambitie

Alle kinderen kennis laten maken met de rol die techniek speelt in onze samenleving.

 

Sterk Techniek Onderwijs is een landelijk initiatief van het ministerie van OCW, Stichting Platforms vmbo (SPV), Platform Talent voor Technologie (PTvT).  Vanuit dit landelijke programma wordt er in regio’s gewerkt aan aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de regio. Sterk Techniek Onderwijs Apeldoorn e.o. richt zich daarbij primair op leerlingen van de scholen in de gemeenten Apeldoorn en Epe en de bedrijven in het woongebied van deze leerlingen.

Onze uitdagingen, activiteiten en doelen

Onze uitdagingen:

  • Een meer dan gemiddeld krimpende instroom van VMBO leerlingen en gelijktijdig een arbeidsvraag in de technieksector op middelbaar geschoold niveau die boven het landelijk gemiddelde ligt en de komende 10 jaar niet lijkt te krimpen.
  • Onvoldoende aansluiting tussen het techniekonderwijs en de zich voortdurend en snel veranderende praktijk in het bedrijfsleven.
  • Er is druk naar een steeds hoger kwalificatieniveau voor beroepen en een gelijktijdige trek aan leerlingen om zo snel mogelijk in te stromen in het arbeidsproces.
  • Docenten en leerlingen uitdagen buiten de traditionele beroepspraktijk te treden.

Het VMBO speelt een sleutelrol in de doorstroom van leerlingen naar het MBO-techniek onderwijs. Met een afnemende instroom van leerlingen zal ingezet moeten worden op een verhoging van het aantal leerlingen dat kiest voor techniek in het VMBO of technische keuzevakken toevoegt aan hun TL-opleiding of D&P-profiel zodat de doorstroom naar MBO-techniek verhoogt. 

Daarnaast wordt ingezet op het beïnvloeden van het switch- en uitvalpercentage in het eerste jaar van het MBO, door leerlingen op het VMBO beter voor te bereiden op en te begeleiden in hun keuze voor een MBO-techniek vervolgopleiding.

Om tot een dekkend en voor het bedrijfsleven relevant aanbod van technische keuzevakken te komen werken we samen met de bedrijven aanvullende keuzevakken uit.

Praktijkopdrachten en praktijksimulaties worden daarbij ingezet om het leren contextrijk en relevant te maken. Met de ontwikkeling van vernieuwende leerroutes willen we een antwoord formuleren op de spanning die ontstaat tussen de druk naar hogere kwalificatieniveaus en de trek aan leerlingen om vroegtijdig in te treden (met een BBL) in het arbeidsproces.

En tot slot is het essentieel dat docenten als ambassadeurs van het technische bedrijfsleven zich actueel verdiepen in de ontwikkelingen binnen de bedrijven en de technologie en dit kunnen integreren in hun lesaanbod.

Ons doel

Ervoor zorgen dat, gedurende de komende vier jaar, alle 5000 VMBO-leerlingen in Apeldoorn en omstreken gedurende zijn of haar schoolcarrière een helder beeld hebben gekregen van wat techniek inhoudt en dat een groter deel van deze leerlingen op het VMBO, of daarna, ervoor kiest om zich verder te bekwamen in technische richting.

De techniek-opleidingen op het VMBO worden aantrekkelijk, contextrijk en actueel, met een goede aansluiting op het vervolgonderwijs, bieden genoeg keuzemogelijkheden en maatwerk.

Samenwerking

Dit kunnen wij alleen maar realiseren door een intensieve samenwerking tussen de scholen (PO, VMBO, VSO, PRO, MBO) en samen met het bedrijfsleven.

Techniek ontwikkelt zich sneller dan het onderwijs kan bijhouden. Toepassingen van vandaag zijn morgen alweer achterhaald. Een intensieve samenwerking met het bedrijfsleven draagt eraan bij dat de technische ontwikkelingen die voor de arbeidsmarkt het meest belangrijk zijn direct toegankelijk worden en dat onderwijs relevant en praktisch gemaakt kan worden. 

De nieuw in te richten keuzevakken zullen dan ook waar mogelijk worden uitgewerkt met praktijkopdrachten die bij bedrijven worden uitgevoerd of op een plek waar onderwijs en bedrijfsleven elkaar ontmoeten en gezamenlijk zorgen voor een veilige onderzoeks- en experimenteerruimte. 

In Apeldoorn wordt een dergelijke plek gecreëerd in de vorm van het NewTechPark Apeldoorn. Participatie in dit initiatief is een belangrijke impuls om de door ons gestelde doelen ook binnen de beschikbare termijn te kunnen realiseren. 

Delen en leren van elkaars ervaringen is een belangrijk uitgangspunt in de samenwerking, voor het versnellen van ontwikkelingen en de integratie van nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs.  

Onze regio

Onze regio bestaat uit de gemeente Apeldoorn, Voorst en Epe. Binnen deze regio werken het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (SWV 2505) en de Apeldoornse scholen van het Reformatorisch samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs. Voor het realiseren van de doelen worden de krachten gebundeld met alle scholen die in de regio actief zijn op het gebied van VMBO onderwijs. Deze keuze is gemaakt omdat we daardoor niet te groot zijn en gebruik kunnen maken van de overlegstructuur die er al is. De regio wordt gevormd door alle PrO-/VSO en VMBO-scholen uit de regio (vertegenwoordigd door de besturen), de toeleverende scholen voor PO.

De focus ligt op de samenwerking met het PO, VSO, PrO, MBO en het bedrijfsleven. Samen met de gemeente Apeldoorn zoeken we naar structurele samenwerking in deze regio. Dit betekent voor het regioplan dat we basisschoolleerlingen informeren (zien en ervaren), de VMBO-leerlingen interesseren (ervaren en doen), de leerlingen van de praktijkschool en de leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs professionaliseren en in de doorstroom naar het MBO de studenten behouden voor de techniekopleidingen